Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je poskytováno v souladu s čl. 13 nařízení EU 2016/679 (dále jen "Nařízení") a je určeno těm, kteří navštěvují webové stránky www.sellmasters.it (dále jen "Stránky").
V souladu se zásadami Nařízení je zpracování osobních údajů uživatele založeno na zásadách zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, omezení účelu a uložení, minimalizace a důvěrnosti, jakož i na zásadě odpovědnosti podle čl. 5 Nařízení.
Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na zpracování prováděné vlastníky stránek nebo platforem, na které mohou stránky odkazovat. Informace o zpracování osobních údajů, které provádějí příslušní správci údajů, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytnutých příslušnými správci údajů.
1. KDO JE SPRÁVCEM ÚDAJŮ?
Správcem údajů je společnost Sellmasters S.r.l. (dále jen "Správce údajů" nebo "Sellmasters") se sídlem v Římě, Via di Val Fiorita, 86, DIČ: 15428251001.
Správce údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na této e-mailové adrese privacy@sellmasters.it v případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto zásad nebo za účelem výkonu práv subjektu údajů stanovených nařízením.
2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY?
Navigační data
Software používaný k provozu stránek získává během svého běžného provozu některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitní při používání internetových komunikačních protokolů. Tyto informace nejsou shromažďovány za účelem přiřazení k identifikovaným subjektům údajů, ale ze své podstaty by mohly prostřednictvím zpracování a spojení s údaji drženými třetími stranami umožnit identifikaci uživatelů. Tato kategorie údajů zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se připojují ke stránkám, adresy v zápisu URI (Jednotný identifikátor zdroje) požadovaných zdrojů, čas požadavku, způsob použitý k odeslání požadavku na server, velikost souboru získaného jako odpověď, číselný kód označující stav odpovědi poskytnuté serverem (úspěšný, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému a počítačového prostředí uživatele. Tyto údaje se obecně používají k získání anonymních statistických informací o používání stránek, ke kontrole jejich správného fungování, k identifikaci anomálií a/nebo zneužití. Údaje by mohly být použity ke zjištění odpovědnosti v případě hypotetických počítačových zločinů proti webu nebo třetím stranám.
Údaje dobrovolně poskytnuté, přímo nebo nepřímo, uživatelem
S výjimkou odkazů na konkrétní informace v nich obsažené jsou tyto zásady ochrany osobních údajů určeny také pro zpracování údajů, které uživatel dobrovolně zadal v komunikaci s žádostí o informace a kontakt.
3. Pro jaké účely jsou údaje zpracovávány? A na jakém právním základě?
Vaše osobní údaje budou zpracovány pro následující účely.
a) Zajištění použitelnosti stránek: umožnění navigace na webu a správa zabezpečení webu, sledování konkrétních požadavků; Právním základem pro toto zpracování je čl. 1 písm. b) Nařízení, neboť slouží k nabízení služby uživateli nebo k reakci na žádost uživatele;
b) Plnění zákonných povinností: plnění povinností stanovených platnými zákony, nařízeními nebo právními předpisy EU nebo vyhovění žádostem úřadů podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení;
c) Zasílání e-mailů o službách Správce: provádění marketingových aktivit prostřednictvím e-mailu pro služby podobné těm, které jsou požadovány, v souladu s čl. 130, odst. 4 legislativního nařízení č. n. 196/2003 (dále jen "Kodex ochrany osobních údajů"), pokud výslovně neodmítne přijímat taková sdělení, což může uživatel kdykoli vyjádřit;
d) Komunikovat s činností společnosti i jinými komunikačními prostředky: pro komunikaci služeb nabízených Správcem zákazníkům prostřednictvím e-mailu, případně také pro zasílání reklamních materiálů a obchodních sdělení automatizovanými prostředky, jako jsou SMS, telefonní hovory bez operátora, zprávy prostřednictvím webových aplikací, papírová pošta nebo telefonní hovory prostřednictvím operátora. Tato činnost zpracování se provádí na základě souhlasu uděleného subjektem údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení;
e) Statistické účely: pro statistické účely, aniž by bylo možné vysledovat totožnost uživatele, proto nepodléhají právním předpisům o ochraně osobních údajů.
Jsou dodržována zvláštní bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ztrátě dat, nedovolenému nebo nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu podle čl. 32 nařízení.
4. Komu budou vaše osobní údaje předány? Dochází k předávání osobních údajů mimo EU?
Pro výše uvedené účely mohou být osobní údaje sděleny následujícím kategoriím příjemců (dále jen "Příjemci"):
(i) subjekty, které obvykle vystupují jako zpracovatelé údajů podle čl. 28 nařízení, a to: i) osoby, společnosti nebo odborné firmy, které poskytují pomoc a poradenství Správci údajů; ii) subjekty pověřené prováděním technické údržby stránek a informačního systému; iii) poskytovatelé služeb využívaní správcem údajů k dosažení výše uvedených účelů (např. vývojáři stránek a poskytovatelé serverhostingových služeb, seznamů adresátů, elektronických komunikačních systémů); vždy v souladu se zásadou minimalizace, s omezením zpracování pouze na osobní údaje nezbytně nutné pro dosažení konkrétního účelu;
(ii) subjektům, orgánům nebo úřadům, kterým je povinnost sdělit vaše osobní údaje na základě právních předpisů nebo příkazů úřadů;
(iii) osoby pověřené Správcem údajů podle čl. 29 Nařízení, které se zavázaly k mlčenlivosti nebo mají příslušnou zákonnou povinnost mlčenlivosti.
Osobní údaje nebudou sdíleny se stranami mimo Evropský hospodářský prostor. V případě, že je nutné předat osobní údaje příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor, bude předání probíhat v souladu s čl. 44 až 49 nařízení.
5. Jak dlouho mohou být vaše osobní údaje uloženy?
Osobní údaje zpracovávané za účelem zajištění použitelnosti webu budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení těchto účelů bezpečnosti navigace a k reakci na žádosti o informace.
Osobní údaje zpracovávané za účelem splnění zákonných povinností budou uchovávány tak dlouho, jak to vyžaduje konkrétní povinnost nebo platné právní předpisy.
Za účelem zasílání e-mailů o službách správce údajů budou osobní údaje uživatele zpracovávány, dokud uživatel nevznese námitku proti zpracování.
Aby bylo možné provádět komunikaci související s činností společnosti i prostřednictvím jiných komunikačních prostředků, budou osobní údaje uživatele zpracovávány do doby, než uživatel odvolá souhlas.
V žádném případě tím není dotčena možnost správce údajů uchovávat osobní údaje po dobu stanovenou a povolenou italskými právními předpisy na ochranu svých zájmů (čl. 2947 odst. 1 bod 3 italského občanského zákoníku).
6. Jaká jsou práva subjektu údajů?
V souladu s čl. Podle článků 15 až 22 Nařízení má uživatel právo kdykoli odvolat udělené souhlasy, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného před odvoláním, získat potvrzení o existenci či neexistenci osobních údajů, které se ho týkají, a znát jejich obsah a původ, ověřit jejich správnost nebo požádat o jejich integraci nebo aktualizaci nebo opravu; požadovat výmaz osobních údajů, které se ho týkají, v případech stanovených v čl. 17 nařízení; Máte právo požadovat omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 nařízení, je-li to technicky možné; získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu osobní údaje týkající se uživatele, a to v případech stanovených v čl. 20 nařízení; jakož i vznést námitku proti jejich zpracování v případech stanovených v čl. 21 a 22 nařízení.
V každém případě má uživatel vždy právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (Garant pro ochranu osobních údajů) podle čl. 77 Nařízení, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s platnými předpisy.
7. Změny
Správce údajů si vyhrazuje právo upravit nebo aktualizovat obsah těchto zásad ochrany osobních údajů, a to částečně nebo zcela, a to i z důvodu změn v platných právních předpisech. Správce údajů proto vyzývá uživatele, aby pravidelně navštěvovali tuto sekci a četli aktualizovanou verzi zásad ochrany osobních údajů.
Poslední aktualizace: 22/04/2024